Back to Top

COACHING BIZNESOWY dla FIRM

Coaching sprawdza się, gdy:

 • wyniki oceny okresowej wskazują, że u kluczowych pracowników firmy istnieje potrzeba poprawienia poziomu pewnych kompetencji lub efektywności działania;

 • pomimo zdobytej dotychczasowej wiedzy (w trakcie szkoleń, treningów) pracownik nie potrafi wdrożyć jej w codzienną pracę;

 • pracodawca chce zwiększyć umiejętności komunikacji, współpracy, motywację, efektywność, zaangażowanie kluczowych pracowników w firmie.

 • następuje reorganizacja firmy, połączenia działów, przesunięcia pracowników w systemie poziomym na równoległe stanowiska wymagające innych kompetencji;

 • istnieje potrzeba wsparcia managera w efektywności i rozwoju, pomocy w delegowaniu zadań;

 • pracodawca chce zapobiec widocznym syndromom wypalenia zawodowego u pracowników;

 • w organizacji występują konflikty personalne, utrudniające funkcjonowanie kluczowych działów, lub konflikty między kluczowymi dla firmy pracownikami;

 • pracodawca widzi potrzebę nagrodzenia szczególnie efektywnych pracowników poprzez zainwestowanie w ich indywidualną formę rozwoju – coaching.

Efektywność coachingu.

Coaching skupia się na zachowaniach i działaniach – pozwala odkryć w jaki sposób osiągnąć cele biznesowe, wykorzystując silne strony osobowości Klienta coachingu. Rolą coacha jest pomoc w zlokalizowaniu barier i ograniczeń w drodze rozwoju Klienta (pracownika Sponsora) oraz znalezienie własnych rozwiązań i sposobów osiągania celów, w odniesieniu do celu sprecyzowanego przez Sponsora procesu coachingowego.

Strony relacji coachingowej :

W coachingu biznesowym występują 3 strony kontraktu coachingowego:

 • pracodawca lub jego przedstawiciel (np. dział HR), będący Sponsorem coachingu – ustala cele do osiągnięcia podczas procesu coachingowego oraz wskaźniki efektywności tego procesu;

 • Klient coachingu (pracownik) – osoba, która pracuje z Coachem nad osiągnięciem określonych celów. Cele określa Sponsor i akceptuje Klient;

 • Coach, który pilnuje osiągnięcia ustalonych przez Sponsora i Klienta celów coachingowych podczas procesu, stosując takie ćwiczenia, techniki i narzędzia aby te cele zostały osiągnięte.

 

W coachingu biznesowym to Klient w oparciu o swoje zasoby tworzy rozwiązania, które są dla niego najlepsze. Coach pilnuje, by cel do którego dąży był spójny z celem wyznaczonym przez Pracodawcę.

Korzyści z coachingu biznesowego dla Pracodawcy :

 • wzrost efektywności i skuteczności w wyznaczaniu i osiąganiu celów przez Klienta coachingu;

 • firma wykorzystuje naturalny potencjał swoich pracowników, co wpływa na wzrost motywacji i zaangażowania w pracy, a przez to ma bezpośredni wpływ na osiągane wyniki;

 • poprawa komunikacji i relacji między pracownikami w firmie a także na poziomie relacji przełożony – podwładny;

Korzyści ze współpracy z zewnętrznym Coachem:

Coach spoza organizacji to także:

 • świeże spojrzenie na sytuację, kulturę organizacyjną i przyczyny problemów;

 • patrzenie na każdego pracownika jak na „czystą kartę”;

 • osoba z zewnątrz jest traktowana neutralnie, przypisuje się jej czyste intencje i obiektywność.

Korzyści z coachingu biznesowego dla Klienta ( pracownika):

 • poznanie i wzrost świadomości posiadanych zasobów, stopnia ich wykorzystania i możliwości ich stosowania;

 • wzrost motywacji, efektywności działania, umiejętności podejmowania decyzji, przyjmowania wielu perspektyw przy rozwiązywaniu problemów, wyznaczania i osiągania celów;

 • wzrost satysfakcji z relacji ze współpracownikami.

Sesje coachingowe realizowane są w siedzibie Klienta lub innym dogodnym dla niego miejscu. Obejmują regularne spotkania Klienta i coacha mające na celu pracę na wyznaczonym obszarze coachingu i dążenie do mierzalnych efektów coachingu.

 

 

SZKOLENIA OTWARTE

SZKOLENIA OTWARTE

SZKOLENIA OTWARTE To jest właściwy czas na Twój samorozwój. Jeżeli potrzebujesz więcej asertywności, motywacji, wiary w siebie w codziennym życiu i Twoich wyzwaniach. Jeżeli potrzebujesz efektywnie zarządzać sobą w czasie, lepiej komunikować się, urealnić swoje marzenia. Jeżeli chcesz zerwać z ograniczającymi Cię nawykami, przekonaniami.

więcej ...

SZKOLENIA DLA FIRM I ORGANIZACJI

SZKOLENIA DLA FIRM I ORGANIZACJI

SZKOLENIA DLA FIRM I ORGANIZACJI Twoi pracownicy to Twój największy zasób i inwestycja. To od ich wiedzy, umiejętności, kompetencji, motywacji i poziomu zadowolenia z wykonywanej pracy zależy efektywność i wynik Twojej firmy lub organizacji. Jeśli zauważasz, że Twoi pracownicy potrzebują rozwoju w obszarze kreatywności, motywacji,  rozwinięcia kompetencji interpersonalnych, samodyscypliny, zaangażowania, współpracy, zwiększenia efektów sprzedażowych.

więcej ...

MENTORING

MENTORING

MENTORING jest to jedna z najefektywniejszych metod nauki, bazująca na partnerskiej relacji między mentorem, czyli osobą bardziej doświadczoną a mentee, czyli uczniem, podopiecznym. Mentor oraz mentee spotykają się i komunikują między sobą w sposób regularny, jednak wskazane jest aby kontakty te nie miały charakteru zbyt sformalizowanego. Mentoring oparty jest na ciągłym wsparciu i rozwoju, który nakierowany jest na zlikwidowanie blokad zidentyfikowanych przez mentee. Zapewnia okazję do uczenia się i rozwoju dla obu stron.

więcej ...

LIFE COACHING

LIFE COACHING

LIFE COACHING Coaching to narzędzie z obszaru rozwoju osobistego i zawodowego zorientowane na rezultaty. Coaching jest partnerską relacją, podczas której coach wspiera klienta w jak najlepszym wykorzystaniu jego potencjału na drodze do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Coaching odbywa się w formie regularnych spotkań – sesji, na których klient wybiera, na czym chce się skupić, a coach poprzez słuchanie i zadawanie otwierających, skłaniających do przemyśleń pytań pomaga klientowi w głębszym zrozumieniu swojej sytuacji oraz w precyzyjnym określeniu celów i sposobów ich realizacji.

więcej ...

COACHING BIZNESOWY dla FIRM

COACHING BIZNESOWY dla FIRM

COACHING BIZNESOWY dla FIRM Coaching sprawdza się, gdy: wyniki oceny okresowej wskazują, że u kluczowych pracowników firmy istnieje potrzeba poprawienia poziomu pewnych kompetencji lub efektywności działania; pomimo zdobytej dotychczasowej wiedzy (w trakcie szkoleń, treningów) pracownik nie potrafi wdrożyć jej w codzienną pracę; pracodawca chce zwiększyć umiejętności komunikacji, współpracy, motywację, efektywność, zaangażowanie kluczowych pracowników w firmie.

więcej ...

 

Slide 1
Image is not available
O mnie

MARIOLA TRZEPIZUR

Dyplomowany coach, mentor, trener.

Kontakt

Mariola Trzepizur

+48 691 366 160

Częstochowa, Aleja NMP 33

m.trzepizur@comero.pl